żłobki, dostępność miejsc, opieka nad dziećmi, problem społeczny, rodzice, edukacja wczesnoszkolna
21 maja 2024

Alarmujące dane: Tylko co czwarte dziecko miało miejsce w żłobku!

Program "Maluch+" jest kluczowym elementem polityki rodzinnej państwa, mającym na celu poprawę dostępności i jakości opieki nad małymi dziećmi do lat 3. Mimo że liczba miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wzrosła, to nadal tylko co czwarte dziecko miało zapewnione miejsce, a ponad 45% gmin nie posiadało żadnej instytucji opieki. Wynika to z różnych wyzwań, w tym ograniczeń finansowych i strukturalnych, z którymi boryka się program.


 

Wzrost i Niewystarczające Zaspokojenie Potrzeb


 

W latach 2020–2022 odnotowano znaczący wzrost liczby miejsc opieki, co jest pozytywnym sygnałem świadczącym o reakcji na rosnące zapotrzebowanie społeczne. Jednakże, mimo zwiększenia liczby miejsc, skala dostępności opieki nadal jest niewystarczająca. Kontrola NIK ujawniła, że realizacja programu "Maluch+" nie zaspokoiła wszystkich potrzeb, co częściowo wynikało z rocznego charakteru programu i ograniczonych środków finansowych, które nie nadążały za rosnącymi kosztami tworzenia nowych miejsc.


 

Finansowanie i Zarządzanie Programem


 

Analiza wydatków pokazała, że nie wszystkie zaplanowane środki zostały wykorzystane, co było spowodowane m.in. trudnościami związanymi z pandemią COVID-19. W latach 2020–2021 wydano 518,5 mln zł z planowanych 900 mln zł. Brak rzetelnych analiz zapotrzebowania na miejsca opieki oraz nieefektywne zarządzanie środkami skomplikowały pełną realizację celów programu.


 

Perspektywy na lata 2022–2029


 

Obecnie realizowana edycja programu "Maluch+" na lata 2022–2029 koncentruje się głównie na wsparciu istniejących już placówek, co może nie w pełni odpowiadać potrzebom terytorialnego zrównoważenia dostępu do opieki. Potrzebne są zatem strategie, które umożliwią równomierny rozwój opieki nad dziećmi w różnych regionach Polski, zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych gminach.


 

Działania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej


 

Ministerstwo podjęło szereg inicjatyw mających na celu poprawę jakości opieki, w tym opracowanie standardów pracy z dzieckiem oraz organizację szkoleń dla opiekunów. Te działania są kluczowe dla podnoszenia kompetencji personelu i zapewnienia dzieciom opieki na najwyższym poziomie.


 

Wyzwania i Rekomendacje


 

Aby program "Maluch+" był bardziej efektywny, niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowych analiz potrzeb lokalnych społeczności oraz zapewnienie adekwatnego finansowania. Ponadto, ważne jest, aby program był elastyczny i dostosowany do dynamicznie zmieniających się warunków demograficznych i ekonomicznych.


 

Wnioski


 

Program "Maluch+" ma fundamentalne znaczenie dla wsparcia rodzin i integracji zawodowej, szczególnie kobiet. Jego skuteczna realizacja może przyczynić się do zwiększenia wskaźnika uczestnictwa dzieci we wczesnej edukacji i opiece, co jest istotne zarówno z perspektywy społecznej, jak i ekonomicznej. Wymaga to jednak ciągłego monitorowania, oceny i dostosowania strategii w odpowiedzi na napotykane wyzwania.


 


 


 


 

(Artykuł na podstawie raportu NIK)


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

żłobki, dostępność miejsc, opieka nad dziećmi, problem społeczny, rodzice, edukacja wczesnoszkolna