Gmina Pawłowice, Usuwanie azbestu, 70% kosztów, Termin składania wniosków, Demontaż azbestu, Transport azbestu, Utylizacja azbestu, Regulamin dotacji
27 maja 2024

Dotacje na usuwanie azbestu w gminie Pawłowice - do 70% kosztów

Mieszkańcy gminy Pawłowice mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport oraz utylizację odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy.

Wysokość dotacji

Dotacja pokrywa 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł.

Warunki uzyskania dotacji

Aby uzyskać dotację, wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

  • być właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, z której usuwane będą materiały zawierające azbest,

  • nie prowadzić działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek,

  • złożyć pisemny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Wójta Gminy Pawłowice przed rozpoczęciem realizacji prac.

Wymagane załączniki

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  • oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości zabudowanej, z której usuwane będą materiały zawierające azbest,

  • oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek,

  • kopia faktury lub rachunku za wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest,

  • kopia dowodu zapłaty za wykonane prace.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 31 października 2024 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski można składać:

  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Pawłowice,

  • pocztą tradycyjną,

  • w formie elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym poprzez platformę PeUP.

Szczegółowe informacje na temat dotacji oraz regulamin udzielania dotacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice.

 

fot. UG Pawłowice


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Pawłowice, Usuwanie azbestu, 70% kosztów, Termin składania wniosków, Demontaż azbestu, Transport azbestu, Utylizacja azbestu, Regulamin dotacji