Droga Regionalna, budowa drogi, Rybnik, DW 935, Budimex S.A., kolumny przemieszczeniowe betonowe, wzmocnienie podłoża, infrastruktura drogowa, procedury odbiorowe, aneks do umowy, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład, środki unijne, węzeł drogowy, ekrany akustyczne, odwodnienie, oświetlenie drogi, przepusty dla zwierząt, obiekty mostowe
24 maja 2024

Droga Regionalna z Małym Poślizgiem: Aktualizacja Budowy

Na sierpień 2025 roku zaplanowane jest zakończenie robót budowlanych przy budowie odcinka Drogi Regionalnej, łączącego ulicę Wodzisławską z ulicą Sportową. Ostateczny termin oddania drogi do użytkowania będzie jednak uzależniony od procedur odbiorowych, które rozpoczną się po zakończeniu prac budowlanych. Pierwotnie otwarcie tego odcinka planowane było na wiosnę 2025 roku.

 

Wydłużenie terminu wynika z podpisanego aneksu do umowy z wykonawcą - firmą Budimex S.A. z Warszawy - zwiększającego wynagrodzenie dla wykonawcy. Było to związane z koniecznością wykonania wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi w technologii kolumn przemieszczeniowych betonowych, co z kolei wynikało z odmiennych warunków gruntowo-wodnych. Dokumentacja projektowa zawierała badania geologiczne wykonane w losowo wybranych miejscach, które wykazały, że warunki gruntowe są zmienne, dlatego projektant w dokumentacji zawarł zapis, że przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić szczegółowe badania gruntu.

 

Wykonawca, po dokonaniu rozbiórek budynków, oczyszczeniu terenu i uzyskaniu fizycznego dostępu do całej powierzchni terenu budowy, przeprowadził szczegółowe badania podłoża. Otrzymane wyniki potwierdziły występowanie zmiennej budowy geologicznej. W związku z tym konieczne było wykonanie kolumn przemieszczeniowych betonowych.

 

Po podpisaniu aneksu całkowita wartość zamówienia wynosi brutto 280.635.278,72 zł. Przypomnijmy, że w umowie zawartej 17 maja 2023 r. na „Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna-dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935”, termin wykonania zadania został określony na 21 miesięcy od daty zawarcia umowy, to jest 630 dni. Wykonawcy, zgodnie z zapisami umownymi, przysługuje wydłużenie terminu o 194 dni, ze względu na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kolidującej sieci elektroenergetycznej oraz uzyskania prolongaty uzgodnień w zakresie przebudowy magistrali wodociągowej. Dlatego termin wykonania zadania został określony na 824 dni od daty zawarcia umowy.

 

Większa część rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (czyli przeszło 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej) została wybudowana dzięki środkom unijnym i oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała przeszło 475 mln zł (w tym 290 mln zł to środki z UE).

 

Rozpoczęta budowa kolejnego, 4-kilometrowego odcinka drogi obejmuje:

- bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego,

- skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową,

- 4 obiekty mostowe, umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła,

- 5 przepustów dla zwierząt.

 

Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko, np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni.

 

Budowa brakujących 4 km Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na terenie miasta Rybnika, od węzła Wodzisławskiego na DK78 do ronda na ul. Sportowej, uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł.

 

 

Fot. M. Koczy


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga Regionalna, budowa drogi, Rybnik, DW 935, Budimex S.A., kolumny przemieszczeniowe betonowe, wzmocnienie podłoża, infrastruktura drogowa, procedury odbiorowe, aneks do umowy, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład, środki unijne, węzeł drogowy, ekrany akustyczne, odwodnienie, oświetlenie drogi, przepusty dla zwierząt, obiekty mostowe