Mieszkasz w Mszanie, Połomi lub Gogołowej? Sprawdź dane w ewidencji gruntów i budynków
04 stycznia 2023

Mieszkasz w Mszanie, Połomi lub Gogołowej? Sprawdź dane w ewidencji gruntów i budynków

Od 16 stycznia wszystkie zainteresowane osoby mogą zweryfikować dane ujęte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Mszana obręby: Mszana, Połomia, Gogołowa. Warto to zrobić, gdyż od tych informacji zależy m.in wysokości podatków płaconych gminie.

 

Co to jest ewidencja gruntów i budynków i czemu służy?


Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. gospodarki nieruchomościami, wymiaru podatków i świadczeń, planowania gospodarczego i przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, a także statystyki publicznej. Aby ewidencja była przydatna, musi być wiarygodna i prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd obowiązek jej sukcesywnego aktualizowania.

Prace związane z modernizacją ewidencji są prowadzone w dwóch etapach. W ramach pierwszego zostały wykonane m.in. prace terenowe, mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Każdy budynek został kontrolnie pomierzony. Pracownicy firmy geodezyjnej mogli też pytać właścicieli np. o rok zakończenia budowy czy technologię wykonania budynku. Geodeci weryfikowali ponadto zaliczenie gruntów do użytków zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych.

Etap drugi modernizacji polega na wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo–kartograficznego oraz rozpatrywaniu zgłaszanych uwag do tego projektu. Wyłożenie dokumentacji ma miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mendego 3.

 

Czemu służy wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków?

 

Wyłożenie projektu operatu to bardzo ważny etap, w którym mieszkańcy powinni wziąć udział. W jego trakcie można bowiem zapoznać się z danymi ewidencyjnymi, które posłużą gminom do naliczenia podatku od nieruchomości, a także sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte w projekcie są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym.

I choć nie powinno być pomyłek, to przy tej skali przedsięwzięcia wskazane jest zweryfikowanie danych przez właścicieli lub osoby do tego upoważnione w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości. Po to jest właśnie wyłożenie, aby z jednej strony zapoznać się z nowym stanem według którego będą naliczane podatki oraz aktualizowane zapisy dotyczące oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, a z drugiej strony aby na tym etapie właściciel mógł zgłosić zauważone nieścisłości – tłumaczy Agata Kubina, Geodeta Powiatowy, naczelnik Wydziału Geodezji.

Korekty w operacie bezpłatne, ale tylko do czasu…

 

W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Niezapoznanie się z projektem w żaden sposób nie stanowi też przeszkody w dalszym wdrażaniu modernizacji ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłosić zarzuty do tych danych. Wszelkie zgłoszenia i uwagi złożone po tym terminie będą zgodnie z prawem traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia nowego operatu geodezyjnego, za co zapłacić będzie musiał już właściciel nieruchomości. Warto zatem sprawdzić, czy dane w ewidencji się zgadzają już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

 

Gdzie i kiedy można zapoznać się z dokumentem?

 

W przypadku Gogołowej, Połomi i Mszany projekt operatu wyłożony zostanie do wglądu mieszkańców od 16 stycznia do 3 lutego 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mendego 3 (Wydział Geodezji) w godzinach:


 

  • poniedziałek – środa od 8:00 do 15:00,

  • czwartek od 8:00 do 16:00,

  • piątek od 8:00 do 13:00.


 

Uwaga

Przychodząc w celu zapoznania się z projektem operatu należy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokument własności lub władania nieruchomością.

Wyjaśniamy, że aktualizacja użytków gruntowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Nie ma więc mowy o żadnej dowolności i uznaniowości ze strony geodetów czy urzędników starostwa!

Informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i Urzędu Gminy Mszana oraz na stronach Biuletynów Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i Urzędu Gminy Mszana na okres 14 dni, a także ogłoszeniu w prasie o zasięgu krajowym.


 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl