Nieruchomości w Żorach na sprzedaż! Świetne miejsce na budowę domu lub prowadzenie biznesu
30 maja 2022

Nieruchomości w Żorach na sprzedaż! Świetne miejsce na budowę domu lub prowadzenie biznesu

Prezydent Miasta Żory ogłasza przetargi na sprzedaż miejskich nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz produkcyjną.

Ogłoszony został II nieograniczony przetarg na sprzedaż kompleksu działek przeznaczonych pod działalność produkcyjną, zlokalizowanych w rejonie ul. Kleszczowskiej.

- nr 178/30 o pow. 0,0250 ha
- nr 432/30 o pow. 0,0013 ha

Cena wywoławcza to 12.000,00 zł. Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązująca stawką.

Na wnioskowanych działkach nastąpiła zmiana funkcji terenu, na którym są one położone w stosunku do planu poprzedniego, która może mieć wpływ na wzrost ich wartości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zmianami). Poprzednie przeznaczenie działki nr 178/30 to tereny usług sportowych „US” i tereny publicznych dróg dojazdowych „KDD”. Natomiast działka nr 432/30 w całości położona była w terenach dróg publicznych „KDD”. Nieruchomość położona jest w granicach udokumentowanych złóż – „Żory - Suszec” (złoża węgla kamiennego oraz metanu pokładów węgla) oraz w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich”. Wzdłuż wnioskowanej nieruchomości przebiega rów melioracyjny, odwadniający pobliskie tereny. Na działce nr 178/30 występuje klasoużytek o symbolu W- IVb oraz na działce nr 432/30 występuje klasoużytek o symbolu W-ŁIV. Na działce nr 432/30 znajduje się fragment kanalizacji deszczowej ɸ 400. Działka nr 178/30 stanowi teren porośnięty zielenią nieuporządkowaną – trawami oraz samosiejkami drzew i krzewów rosnącymi wzdłuż rowu, które nie przedstawiają wartości użytkowej.


Działka nr 432/30 stanowi teren porośnięty trawą oraz pojedynczymi choinkami rosnącymi wzdłuż północnej granicy działki (wzdłuż ogrodzenia). Rosnąca na działce nr 432/30 roślinność ozdobna, znajduje się na ogrodzonym obszarze pobliskiego zakładu produkcyjnego i stanowi prawdopodobnie jego własność. Nieruchomość położona jest w odległości około 180 metrów od drogi gminnej – ulicy Kleszczowskiej. Dostęp do drogi jest utrudniony, wymaga pokonania rowu melioracyjnego oraz niewielkiego nasypu drogowego. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i nie ma do niej zapewnionego prawnego dostępu, a zatem kupujący powinien ustanowić służebność drogi koniecznej po nieruchomościach sąsiednich. Wzdłuż północnej granicy działki nr 432/30 fragment ogrodzenia znajduje się na ogrodzonym obszarze pobliskiego zakładu produkcyjnego i stanowi prawdopodobnie jego własność. Nieruchomość stanowi fragment gruntu o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o nieproporcjonalnym stosunku boków. Długość kompleksu działek wynosi około 50 metrów a szerokość około 5 metrów. Ukształtowanie terenu nieruchomości jest zróżnicowane.

 

W drodze II nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawiono nieruchomości położone w Żorach pomiędzy ulicą Złotą a Ustronną.

W obrębie Kleszczów znajdują się działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

- działka nr 670/10 o pow. 0,1307 ha. Cena wywoławcza 125.000,00 zł,
- działka nr
671/10 o pow. 0,1670 ha. Cena wywoławcza 160.000,00 zł.

Działki znajdują się w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich”. Działka nr 671/10 znajduje się częściowo w granicach udokumentowanych złóż Żory-Suszec (złoże węgla kamiennego oraz metanu pokładów węgla). Przez działkę 670/10 przebiega nieczynna sieć gazu wysokoprężnego Ø 300. Zasady zabudowy w obrębie tej sieci określa GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach. W związku z powyższym lokalizacja obiektów kubaturowych na tej działce może być znacznie ograniczona. Ukształtowanie terenu jest płaskie. Nieruchomości wykorzystywane są rolniczo. Działka nr 671/10 położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej ulicy Ustronnej o nawierzchni asfaltowej, a działka nr 670/10 przy drodze gminnej ulicy Złotej o nawierzchni asfaltowej.

 

W drodze II nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawiono nieruchomość położoną w Żorach przy ul.Mikołowskiej. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

- działka nr 2879/31 o pow. 0,0121 ha. Cena wywoławcza 9.680,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach udokumentowanych złóż: Żory - Suszec (złoża węgla kamiennego) przez nieruchomość przebiegają sieci infrastruktury technicznej (przewody wodociągowe ogólne, przewód gazowy średniego ciśnienia). Strefy ochronne od tych sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci. Nieruchomość stanowi nieogrodzony, niezagospodarowany teren zieleni porośnięty samosiejkami drzew i krzewów oraz trawą. Nieruchomość położona jest przy drodze publicznej powiatowej – ulicy Mikołowskiej. Od drogi działkę oddziela nasyp drogowy. Stanowi fragment gruntu o regularnym kształcie. Długość działki wynosi około 18 metrów a jej szerokość 6 metrów. Ukształtowanie terenu nieruchomości jest w większości płaskie.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 27.06.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


 

Ogłoszony został III nieograniczony przetarg na sprzedaż kompleksu działek przeznaczonych pod działalność usługową, zlokalizowanych w rejonie ul. Rybnickiej.

Nieruchomości przy ul. Rybnickiej to działka nr 1843/124 o pow. 0,2579 ha oraz działka nr 1844/124 o pow. 0,0298 ha. Cena wywoławcza za kompleks działek to 577.000,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem B48 U – „zabudowa usługowa”. Działka jest położona bezpośrednio przy drodze powiatowej ulicy Rybnickiej, teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony – ogrodzenie stanowi własność właścicieli sąsiednich nieruchomości. Obszar kompleksu porośnięty jest pojedynczymi drzewami. Przez działkę nr 1843/124 przebiega sieć kanalizacji deszczowej, a przy północnej granicy działki przebiega nieczynna sieć wodociągowa; przez działkę nr 1844/124 przebiega sieć wodociągowa. Strefy ochronne ustala ich dysponent. Dostęp do pozostałych sieci w ciągu drogi ulicy Rybnickiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2022 roku o godz. 10.00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 26.07.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP

Lokalizacje wszystkich nieruchomości można sprawdzić na stronie www.geoportal.zory.pl

Więcej informacji o wystawionych na sprzedaż terenach udziela Wydział Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32 43 48 246.

Źródło: UM w Żorach

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl