Nieruchomości w Żorach na sprzedaż. Zbliżają się terminy przetargów!
11 sierpnia 2022

Nieruchomości w Żorach na sprzedaż. Zbliżają się terminy przetargów!

Prezydent Miasta Żory ogłasza przetargi na sprzedaż miejskich nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz produkcyjną i usługową.

 

Ogłoszony został przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonych w Żorach przy ul. Kościuszki. Nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę usługową. Jest to kompleks działek, na który składają się:
- działka nr 1142/105 o pow. 0,0100 ha,
- działka nr 1147/100 o pow. 0,0117 ha,
- działka nr 1150/100 o pow. 0,0624 ha.

Cena wywoławcza to 158.000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT). Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: A36 U – „zabudowa usługowa”.

 • Nieruchomość o kształcie nieregularnym, zbliżonym do rombu, płaska, niezagospodarowana, porośnięta trawą, drzewami i roślinnością niską, znajdują się na niej obiekty ogródka działkowego (szopa, pozostałości cieplarni – do usunięcia).

 • Brak bezpośredniego dojazdu do ww. nieruchomości ze względu na zlokalizowane ekrany akustyczne.

 • Na wnioskowanej nieruchomości występują klasoużytki o symbolach: R IIIb i Ps IV.

 • W dziale III ww. księgi wieczystej widnieją ograniczone prawa rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie i służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Kolejna nieruchomość wystawiona na sprzedaż położona jest w dzielnicy Rój w obrębie ul. Starowiejskiej. Jest to kompleks działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W skład kompleksu wchodzą działki:
- działka nr
2923/50 o pow. 0,0241 ha,
- działka nr
2955/50 o pow. 0,0069 ha,
- działka nr
2957/50 o pow. 0,0002 ha.

Cena wywoławcza to 32.000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT). Nieruchomość jest niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: E61 MN – „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

 • Wnioskowana nieruchomość położona jest:
  - w granicach udokumentowanych złóż „Żory 1” (metanu pokładów węglowych) ;
  - w granicach obszarów i terenów górniczych – Żory1;
  - w granicach zbiorników wód podziemnych – zbiornik Rybnik.

 • Przez nieruchomość przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Strefy ochronne od tych sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci.

 • Nieruchomość tworzy kompleks o kształcie trójkątnym, niezagospodarowana, porośnięta trawą.

 • Na wnioskowanej nieruchomości występują klasoużytki o symbolach: B, dr, PsV, R IVb.

Kolejna działka przeznaczona na sprzedaż również znajduje się przy ul. Starowiejskiej i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka o nr 2956/50 o pow. 0,0118 ha. Cena wywoławcza to 12.000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT). Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: E61 MN – „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

 • Wnioskowana nieruchomość położona jest:
  - w granicach udokumentowanych złóż „Żory 1” (metanu pokładów węglowych) ;
  - w granicach obszarów i terenów górniczych – Żory1;
  - w granicach zbiorników wód podziemnych – zbiornik Rybnik.

 • Przez nieruchomość przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Strefy ochronne od tych sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci.

 • Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta trawą.

 • Na wnioskowanej nieruchomości występują klasoużytki o symbolu B.


Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2022 roku o godz. 10.00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 07.09.2022 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

 

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawiono działkę nr 3219/35 o pow. 0,0789 ha, położoną w Żorach przy Alei Jana Pawła II. Cena wywoławcza to 153.500,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT).

Nieruchomość jest niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem B56 U - „zabudowa usługowa”.

 • Przez przedmiotową nieruchomość przebiega linia przesyłowa w postaci sieci wodociągowej. Strefę ochronną od sieci oraz jej szerokość ustala jej właściciel lub dysponent.

 • Wnioskowana nieruchomość położona jest w granicach zbiorników wód podziemnych – zbiornik Rybnik.

 • Zachodzi konieczność zapewnienia przez nowonabywcę dostępu do drogi publicznej.

 • Nieruchomość o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trójkąta, płaska, częściowo niezagospodarowana, porośnięta trawą i drzewami.

 • Na wnioskowanej nieruchomości występują klasoużytki o symbolu B.

 • W dziale III ww. księgi wieczystej Nr GL1X/00006606/0 widnieją ograniczone prawa rzeczowe tj. służebności drogowe oraz prawo przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

Kolejna nieruchomość wystawiona na sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) to działka położona na terenie przy ul. Wygoda o numerze 1669/145 i pow. 0,0144 ha. Cena wywoławcza 20.200,00 zł. Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: C1 P (ok. 59 m2)- „obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów” oraz C3 KDL (ok. 85m2) - „droga publiczna – droga lokalna”.

 • Na działce nr 1669/145 znajduje się rów odwadniający. Wobec powyższego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 r. poz. 2233 ze zm.) rów (w tym rów melioracyjny) jest urządzeniem wodnym, którego wykonanie w tym odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, rozbiórka lub likwidacja, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzenia wodnego w celu zachowania jego funkcji, wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej.

 • Działka nr 1669/145 jest przeznczona pod drogę lokalną, jednak nie służy obsłudze drogi i nie jest zagospodarowana na cele komunikacyjne.

 • Działka o kształcie nieregularnym, trójkątnym, płaska, niezagospodarowana, porośnięta trawą.

 • Na wnioskowanej nieruchomości występują klasoużytki o symbolu ŁV.

 • W dziale III księgi wieczystej Nr GL1X/00002002/8 widnieje ograniczone prawa rzeczowe tj. nieodpłatna służebność drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 1668/145 opisanej w księdze wieczystej Nr GL1X/00002003/5.

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawiona została również nieruchomość przeznaczona pod uprawy rolne, położona w Żorach w rejonie ulicy Głównej. Działka ma nr 497/126 oraz pow. 0,1226 ha. Cena wywoławcza 30.650,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem G7 R - „uprawy rolne”.

 • Wnioskowana działka położona jest:
  - w granicach udokumentowanych złóż: Żory - Warszowice (złoża węgla kamiennego oraz metanu);
  - w granicach zbiorników wód podziemnych.

 • Działka nr 497/126 winna mieć zagwarantowany dostęp do istniejącej w pobliżu drogi publicznej zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Żory przyjętej zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1840.2016 z dnia 22.12.2016 r. (karta adresowa zabytku nieruchomego nr 38) na całej powierzchni działki nr 497/126, wyznaczone jest udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 103-44-32. Stanowisko to objęte jest ochroną konserwatorską.

 • Nieruchomość o kształcie dość regularnym, zbliżonym do prostokąta, o nieco zróżnicowanym ukształtowaniu, posiada wydłużony kształt, występujące zróżnicowanie wysokościowe, stanowi teren rolny.

 • Na wnioskowanej nieruchomości występują klasoużytki o symbolu RIIIb.

 • W dziale III ww. księgi wieczystej widnieje ograniczone prawa rzeczowe tj. służebność drogi.

Kolejna nieruchomość wystawiona na sprzedaż, także w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji), to działka o numerze 3634/11 i pow. 0,0024 ha mieszcząca się przy ulicy Jarzębinowej w Żorach. Cena wywoławcza to 4.000,00 zł (do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką). Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem J43 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

 • Wnioskowana nieruchomość położona jest w granicach udokumentowanych złóż „Żory-Suszec” (złoże węgla kamiennego).

 • Nieruchomość o kształcie nieregularnym, wielobocznym, o bardzo małej powierzchni, nie nadająca się do samodzielnego zagospodarowania, płaska.

 • Zabudowana jest fragmentem budynku zlokalizowanego na działce sąsiedniej.

 • Na wnioskowanej nieruchomości występują klasoużytki o symbolu dr.

 • W dziale III ww. księgi wieczystej widnieją ograniczone prawa rzeczowe tj. służebności drogowe i służebność przesyłu ustanowiona na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2022 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 08.09.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przedsiębiorcy szukający terenu pod działalność usługową powinni zainteresować się także wystawionym na sprzedaż kompleksem działek przy ul. Kościuszki. W skład kompleksu wchodzą niezabudowane działki:
- działka nr
1350/11 o pow. 0,1167 ha,
- działka nr
1355/11 o pow. 0,1298 ha,
- działka nr
1356/11 o pow. 0,5315 ha,
- działka nr
1344/27 o pow. 0,0064 ha.

Cena wywoławcza to 1.467.000,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolem: B65 U - „zabudowa usługowa”.

 • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się:
  - w granicach udokumentowanych złóż: Warszowice – Pawłowice Płn. (złoża węgla kamiennego WK389);
  - w granicach zbiorników wód podziemnych.

 • Przez ww. nieruchomość przebiegają liczne podziemne i nadziemne sieci infrastruktury technicznej. Strefy ochronne od sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci. Mając na uwadze powyższe oraz warunki techniczne jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie, lokalizacja obiektów kubaturowych na tej nieruchomości może być znacząco ograniczona.

 • Realizacja obiektów kubaturowych na ww. nieruchomości winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi głównej ruchu przyspieszonego o symbolu na planie miejscowym A1 KDGP (tj. od ul. Kościuszki).

 • Kompleks nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. drogi krajowej nr 81.

 • Nieruchomość o kształcie nieregularnym, nieco trapezoidalnym, płaska, częściowo zagospodarowana, porośnięta trawą, drzewami i inną roślinnością niską. Ogrodzona w części południowo -zachodniej.

 • Przez nieruchomość przebiega linia przesyłowa w postaci sieci energetycznej wysokiego napięcia – zlokalizowane są na niej słupy energetyczne.

 • Wycena nie obejmuje składników ruchomych znajdujących się na działce, będących własnością poprzedniego dzierżawcy.

 • Na wnioskowanej nieruchomości występują klasoużytki o symbolach: R IVa, R IIIb, ŁIV.

 • W dziale III ww. ksiąg wieczystych Nr GL1X/00006607/7 i GL1X/00006606/0 widnieją ograniczone prawa rzeczowe tj. służebności drogowe oraz prawo przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A., a w dziale III księgi wieczystej nr GL1X/00002821/5 widnieje prawo przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2022 roku o godz.10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 07.10.2022 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: UM w Żorach

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl