PAWŁOWICE. Czas podsumowań i planów!
16 stycznia 2023

PAWŁOWICE. Czas podsumowań i planów!

Minął rok 2022 i po dwóch latach zmagania się z epidemią sytuacja w gminie stopniowo wróciła do normy. Niestety, eskalacja wojny w Ukrainie i związana z tym niezbędna pomoc dla uciekających Ukraińców wymagała dodatkowego zaangażowania oraz wysiłku ze strony mieszkańców, urzędu gminy i gminnych jednostek. Na terenie gminy funkcjonowały trzy miejsca zbiorowego zakwaterowania: w Gminnym Ośrodku Sportu oraz w domach ludowych w Jarząbkowicach i Pniówku. Wiele zadań było realizowanych z pomocą mieszkańców i ludzi dobrej woli, za co serdecznie dziękuję.

W gminie Pawłowice liczba ludności na koniec 2022 roku wynosiła 17 191 osób na pobyt stały oraz 217 na pobyt czasowy. W ubiegłym roku urodziło się tylko 155 dzieci, a zmarło 147 mieszkańców. Przyrost naturalny, w porównaniu do lat pandemii 2020 i 2021, był dodatni. Zrealizowaliśmy większość inwestycji zaplanowanych na 2022 rok. Te, które nie zostały ostatecznie zakończone, będą kontynuowane w roku 2023. Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych i gminnej infrastruktury wykonaliśmy na poziomie lat ubiegłych, podobnie jak finansowanie oświaty, kultury, sportu oraz zdrowia. Priorytetem naszej działalności była bezpieczeństwo i środowisko. Wśród wydatków bieżących największy odsetek, bo niespełna 50%, stanowiły wydatki na oświatę.

Bezpieczeństwo

Na poprawę bezpieczeństwa na drogach wpłynęła m.in. zmiana lokalizacji fotoradaru przy DK 81 z pasa w kierunku Katowic na pas w kierunku Skoczowa. Na feralnym łuku drogi, gdzie nieraz w ciągu dnia zdarzało się 12 wypadków, po zamontowaniu fotoradaru nie odnotowano żadnego. Dzięki staraniom gminy zamontowano również 2 sygnalizacje ostrzegawcze wraz z oświetleniem przy przejściach dla pieszych na DK81. Na przejściach przez drogę powiatową ul. Wodzisławską w Pawłowicach, z finansowym wsparciem z budżetu gminy, zamontowano 3 sygnalizatory wraz z oświetleniem. Aby zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz dostawy wody, w ubiegłym roku rozpoczęliśmy wymianę 120 hydrantów przeciwpożarowych oraz wymianę sieci wodociągowej stalowej przy wsparciu rządowych środków z „Polskiego Ładu”.

Środowisko

W 2022 roku w gminie zasadziliśmy ponad tysiąc drzew, tysiące krzewów i kwiatów, a w grudniu przekazano mieszkańcom prawie 500 iglaków, które wiosną będą wysadzone do gruntu. Blisko 1 mln zł dofinansowania otrzymało 42 mieszkańców na utylizację azbestu i wymianę pokryć dachowych, a ponad 1,3 mln zł przeznaczyliśmy na wymianę 178 kotłów niespełniających obowiązujących wymagań emisyjności. W punkcie informacyjnym Ekodotacje udzielono 505 porad.

Inwestycje

Z głównych inwestycji drogowych należy wymienić ostatni etap przebudowy ul. Zapłocie w Pawłowicach wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż DK81, przebudowę drogi do pól ul. Myśliwskiej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni ul. Poprzecznej w Warszowicach oraz budowę chodnika wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej do szkoły podstawowej w Pielgrzymowicach. Rozpoczęliśmy także przebudowę ul. Podlesie w Pielgrzymowicach oraz chodnika przy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Na początku roku na terenie Pniówka zakończono przebudowę ul. Wodzisławskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kruczą, a pod koniec roku sfinalizowano budowę ronda przy ul. Zwycięstwa i ul. Śląskiej oraz mostu na rzece Pszczynce w Krzyżowicach. Oba zadania były wykonane w ramach naprawy szkód górniczych przez kopalnię KWK Pniówek. Gmina remontowała też drogi gospodarcze wzdłuż drogi szybkiego ruchu na granicy sołectw Warszowice i Pawłowice oraz nawierzchnie dróg gminnych za pomocą tzw. nakładek wielkopowierzchniowych.

Najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje kubaturowe to zakończenie termomodernizacji i przebudowy ośrodka zdrowia oraz przebudowa i modernizacja kuchni i stołówki w szkole podstawowej w Osiedlu Pawłowicach. Na finiszu jest rozbudowa szkoły i budowa nowej sali gimnastycznej z biblioteką oraz modernizacja starej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach. Przy przedszkolu w Pielgrzymowicach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach powstały place zabaw, a przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach - amfiteatr. W 2022 roku wybudowaliśmy z dofinansowaniem z „Polskiego Ładu” i Fundacji JSW nowe ogólnodostępne miejsce rekreacji - wodny plac zabaw. Zakończyliśmy też pierwszy etap modernizacji Centrum Multidyscyplinarnego w Osiedlu Pawłowicach. Dobiega końca budowa 9 centrów przesiadkowych oraz 15 nowych przystanków autobusowych. W ramach remontów wymieniono pokrycie dachowe i odnowiono elewację Domu Ludowego w Jarząbkowicach oraz wyremontowano dach budynku, w którym swoją siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Zespół Oświaty.

W minionym roku wymieniliśmy ponad tysiąc lamp oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe. Tym samym zakończyliśmy drugi etap projektu z dofinansowaniem unijnym i obecnie posiadamy blisko 3 tysiące energooszczędnych lamp. Wybudowaliśmy też około setki zupełnie nowych punktów świetnych na drogach gminnych, powiatowych i krajowych. Nowoczesne lampy i instalacje fotowoltaiczne na szkołach i domach kultury pozwoliły obniżyć ilość energii elektrycznej kupowanej przez gminę.

Na inwestycje i inne zadania gmina pozyskuje środki zewnętrze. W ubiegłym roku z rządowych i unijnych źródeł pozyskaliśmy ponad 20 mln zł. Część z tych pieniędzy będzie przeznaczona na zadania realizowane w roku 2023.

Gmina Pawłowice została wyróżniona 1 miejscem w powiecie, 3 w województwie śląskim oraz 16 miejscem w kraju na 1523 gminy wiejskie w Ogólnopolskim Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Ranking uwzględnia aż 50 niezależnych kryteriów dotyczących szeroko rozumianej gospodarności. To dobre podsumowanie działalności samorządu.

Plany na 2023

20 grudnia 2022 roku przedstawiłem Radzie Gminy Pawłowice plan wydatków budżetowych na 2023 rok w wysokości 132 mln zł. W porównaniu do roku 2022 to o ponad 20 mln zł mniej, ale w ubiegłym roku prawie 10 mln zł wydatków to świadczenie 500+, które w roku 2023 będzie realizował ZUS oraz pieniądze, które wpłynęły do gminnego budżetu na wypłaty tzw. dodatku węglowego. Spodziewamy się również niższych wpływów do budżetu z tytułu podatku PIT. Wzrost cen, w szczególności cen paliwa, energii i wynagrodzeń związany z podwyższeniem minimalnej kwoty wynagrodzenia, zwiększyły planowane wydatki bieżące kosztem kwoty zaplanowanej na inwestycje, która w 2023 roku wynosi 25 mln zł. Bieżące utrzymanie gminy będzie jednak utrzymane na poziomie roku 2022. Nadal będziemy realizować zadania oświatowe, komunikacyjne, bezpieczeństwa (w planach jest m.in. zakup wozu bojowego dla OSP Warszowice). Będziemy utrzymywać oświetlenie, drogi (m.in. poprzez wymianę zniszczonych odcinków nawierzchni), dostarczać wodę, odbierać ścieki i odpady. W budżecie na rok 2023 zwiększyliśmy dotacje na zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu realizowane przez gminne jednostki organizacyjne. Płynność finansową pozwala nam zachować rezerwa finansowa z lat ubiegłych.

W budżecie uchwalonym przez Radę Gminy Pawłowice na rok 2023 znalazły się inwestycje w obiektach oświatowych. Kończymy rozbudowę szkoły w Krzyżowicach i adaptację pomieszczeń w szkole w Pielgrzymowicach. Na remont i rozbudowę czeka sala gimnastyczna w Warszowicach. W roku bieżącym będziemy przygotowywać projekt dla tego zadania. W drugim etapie modernizacji Centrum Multidyscyplinarnego z dofinansowaniem z budżetu państwa zbudujemy tor curlingowy. Przebudujemy też osiedlowy deptak i rozbudujemy park w Pawłowicach. W Warszowicach planujemy jeszcze budowę skateparku i wykonamy projekt zaplecza sportowego dla boiska sportowego. Będziemy kontynuować zadania dofinansowane z Polskiego Ładu: budowę ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach oraz wymianę wodociągów i hydrantów. Wodociągi Pawłowice wykonają też remont i przebudowę stacji uzdatniania wody w Golasowicach. Powstanie nowa studnia głębinowa i zbiornik retencyjny na wodę uzdatnioną, który zabezpieczy braki w okresie zwiększonego zapotrzebowania (głównie latem). W tym roku mieszkańcy powinni zacząć korzystać z połączenia kolejowego Gliwice-Wisła. Kolej zbuduje peron w centrum Pawłowic, pomiędzy ul. Zapłocie i ul. Pszczyńską, a gmina właśnie otwiera przetarg na projekt drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w tym rejonie. Mam nadzieję, że realizacja inwestycji i zadań samorządowych będzie przebiegać sprawnie i bez zakłóceń.

W 2023 roku świętujemy 50-lecie istnienia Gminy Pawłowice, którą utworzono w powiecie pszczyńskim 1 stycznia 1973 roku. Chcemy pamiętać o tym jubileuszu podczas gminnych wydarzeń. Jestem przekonany, że w 2023 roku wielokrotnie będziemy mieć okazję do wspólnych spotkań z przedszkolakami i uczniami naszych placówek oświatowych, z zespołami muzycznymi, teatralnymi, klubami sportowymi, przedsiębiorcami, strażakami i kołami gospodyń wiejskich, seniorami i wszystkimi mieszkańcami, dla których gmina Pawłowice jest małą ojczyzną.

Całej lokalnej społeczności życzę, aby rok 2023 był zdrowy i spokojny, pozwolił zakończyć trudne tematy, których nie udało się zamknąć w roku ubiegłym i otworzył przed nami nowe drogi rozwoju oraz dał poczucie bezpieczeństwa, którego wszystkim w ostatnich latach bardzo brakowało.


 

- Lokalnej społeczności życzę, aby rok 2023 był zdrowy i spokojny, pozwolił zakończyć trudne tematy i otworzył przed nami nowe drogi rozwoju.

Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy Pawłowice


 

 

 

Źródło/fot: UG Pawłowice

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl