POWIAT WODZISŁAWSKI. Zgłoś kandydata do nagrody w dziedzinie kultury lub sportu
12 stycznia 2023

POWIAT WODZISŁAWSKI. Zgłoś kandydata do nagrody w dziedzinie kultury lub sportu

Do 15 lutego można składać wnioski o przyznanie Nagród Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury, jak również wnioski o przyznanie Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Kto i za co może otrzymać sportową nagrodę powiatu?

 

Nagrodę lub Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2022 roku mogą otrzymać:

 1. Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe;

 2. Trenerzy zamieszkali na terenie powiatu wodzisławskiego, prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym;

 3. Trenerzy oraz inne osoby zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej.

   

Nagrody lub Wyróżnienia dla zawodników lub trenerów mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach lub dziedzinach sportu, w których, na dzień osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego, działają polskie związki sportowe – zgodnie z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Nagrodę lub Wyróżnienie można przyznać za osiągnięcia w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe, międzynarodowe, europejskie federacje sportowe, właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy, a także przez podmiot prowadzący działalność sportową o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Kto może złożyć wniosek o nagrodę?


 

Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody mogą wystąpić:

 • prezydent miasta, burmistrz, wójt gminy z terenu powiatu wodzisławskiego;

 • organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną, prowadząca działalność statutową w zakresie kultury fizycznej na terenie powiatu wodzisławskiego;

 • jednostka organizacyjna lub podmiot, działający na terenie powiatu wodzisławskiego, których przedmiotem działalności statutowej jest kultura fizyczna;

 • kandydat do nagrody lub wyróżnienia albo rodzic lub opiekun prawny kandydata niepełnoletniego.


Do pobrania:

 1. Regulamin Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie sportu (plik PDF)

 2. Zmiana Regulaminu Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie sportu (plik PDF)

 

Kto i za co może otrzymać nagrodę powiatu w dziedzinie kultury?

 

Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mogą otrzymać:

 

 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego,

 • osoby prawne lub inne podmioty mające siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego.

 

Kto może wnioskować o nagrodę w dziedzinie kultury?

 

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w 2022 roku lub za całokształt działalności kulturalnej. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić m.in.:

 • prezydent miasta, burmistrz, wójt gminy z terenu powiatu wodzisławskiego;

 • organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną, prowadząca działalność statutową w zakresie kultury na terenie powiatu wodzisławskiego;

 • jednostka organizacyjna lub podmiot działający na terenie powiatu wodzisławskiego, których przedmiotem działalności statutowej jest kultura.


Do pobrania:

 1. Regulamin Nagród Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury (plik PDF)

 2. Zmiana Regulaminu Nagród Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury (plik PDF)

 

Gdzie i do kiedy składać wnioski?

 

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w siedzibie przy ul. Bogumińskiej 2 lub ul. Pszowskiej 92a bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. (decyduje data potwierdzenia wpływu do kancelarii Starostwa, a w przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data nadania wniosku w placówce pocztowej).

Wnioski należy składać w terminie do 15 lutego 2023 roku.

 

Inne informacje

 

Ostateczna decyzja w zakresie przyznania Nagród lub Wyróżnień, od której nie przysługuje odwołanie, należy do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu pod numerami telefonów: 32 412 09 61 (nagrody w dziedzinie sportu), 32 412 09 49 (nagrody w dziedzinie kultury).

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl