RYBNIK. Zdecyduj, kto odbierze Twoje odpady
27 maja 2022

RYBNIK. Zdecyduj, kto odbierze Twoje odpady

Do 3 czerwca właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, mogą zdecydować o korzystaniu bądź nie, z miejskiego systemu gospodarowania odpadami.

Miasto Rybnik przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów między innymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady(1). Planowany przetarg będzie obejmował okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Ustawowe zmiany dotyczą właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Automatyczne włączenie do systemu

W ramach podjętej uchwały wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady, zostają automatycznie objęte systemem gospodarowania odpadami, zorganizowanym przez Miasto Rybnik (2).

Automatyczne włączenie do systemu zobowiązuje jednak do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej aktualne stawki opłaty (3). Deklarację taką należy złożyć w terminie 14 dni od opublikowania uchwały.

Jak wyłączyć się z systemu?

Jeżeli chcecie Państwo wyłączyć się z gminnego systemu odbierania odpadów i samodzielnie zdecydować o wyborze firmy odbierającej odpady komunalne, należy złożyć oświadczenie (o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Rybnik). Proszę przy tym zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii:

 • oświadczenie należy złożyć w terminie do 3 czerwca 2022 r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Rybnika)

 • składając oświadczenie, należy dołączyć kopię umowy zawartej z firmą odbierającą odpady

 • indywidualna umowa powinna zapewnić odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych,tj. odpady zmieszane, metal i tworzywa sztuczne gromadzone w jednym pojemniku lub worku, papier, szkło, bioodpady(4)

UWAGA! Oświadczenia nie można odwołać do końca trwania umowy zawartej przez Miasto na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tj. do 31 grudnia 2024 r.

Wzór oświadczenia do pobrania:


Jak dostarczyć dokumenty?

Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby:

 • pocztą na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

 • osobiście złożyć w Urzędzie Miasta Rybnika – Wydział Gospodarki Komunalnej, przy ul. Rzecznej 8.

 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika pod numerem telefonu 32 43 92 167.

 

1.Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz.u. z 2021 r. poz.888 ze zm.)

2. Uchwała nr 849/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

3. Przyjęte Uchwałą Nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za pojemnik lub worek jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą:

 • 1) worek o pojemności 120 l - 24 zł;

 • 2) pojemnik o pojemności 120 l - 24 zł;

 • 3) pojemnik o pojemności 240 l - 48 zł;

 • 4) pojemnik o pojemności 1100 l - 220 zł;

 • 5) kontener o pojemności 5 m3 - 1 000 zł;

 • 6) kontener o pojemności 7 m3 - 1 400 zł;

 • 7) kontener o pojemności 10 m3 - 2 000 zł;

 • 8) pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 - 300 zł.

4. zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika i Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl