Piknik w Kurorcie, Park Zdrojowy, historia uzdrowisk, jazz nowoorleański, Zygi Jazz Band, Těšínské Divadlo, polskie piosenki międzywojenne, wystawa zabytkowych samochodów, moda międzywojenna, Kasyno Zdrojowe, atrakcje dla dzieci, piknik historyczny, kultura lat 20. i 30., stroje epoki, darmowe wydarzenia
14 czerwca 2024

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce wybrało nowy zarząd

11 czerwca w Pałacu w Baranowicach odbyło się XXXIV Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Było to zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego wybrano nowy Zarząd.


Nowy Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczych:


Michał Urgoł Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój - Przewodniczący Zarządu,
Zbigniew Podleśny Burmistrz Miasta Radlin - Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
Andrzej Seweryn Wójt Gminy Chełm Śląski - Członek Zarządu,
Jacek Latko Burmistrz Miasta Libiąż - Członek Zarządu,
Andrzej Chabros Wójt Gminy Ludwin - Członek Zarządu.


Zadania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce skupia 24 górnicze gminy członkowskie z województw: śląskiego, małopolskiego, lubelskiego oraz dolnośląskiego. Gminy górnicze to gminy, na obszarze których prowadzona jest bądź była prowadzona działalność górnicza czy to geologiczna.


Główne kierunki aktywności Stowarzyszenia koncentrowały się w poprzednich latach m.in. na:

 • Pozyskiwaniu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania poprzez działania na rzecz utworzenia dla Polski i innych krajów Europy środkowowschodniej ponadregionalnego programu dla regionów górniczych.

 • Aplikowaniu po inne środki zewnętrzne, m.in. przy pomocy EUR-ACOM i poprzez instytucje Unii Europejskiej.

 • Działaniach na rzecz prawnych możliwości efektywnego egzekwowania podatków, opłat i odszkodowań należnych gminom górniczym – zwłaszcza opłat eksploatacyjnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatków od nieruchomości oraz rekompensat za szkody wyrządzone gminom.

 • Działaniach na rzecz korekty niekorzystnego stanu legislacyjnego, a w szczególności na nowelizacji ustaw Prawo Geologiczne i Górnicze oraz ustawy “restrukturyzacyjnej”.

 • Organizacji szkoleń i warsztatów pod kątem przygotowywania przez gminy skutecznych projektów aplikujących po środki unijne.

 • Propagowaniu i wdrażaniu w gminach górniczych działań dotyczących ekorozwoju, czystszej produkcji oraz programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością górniczą.

 

Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, jako organizacja samorządowa mająca na uwadze ochronę interesów gmin górniczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego w tych gminach, zadeklarowało w celu wypełniania misji statutowej współpracę i prowadzenie partnerskiego dialogu z:

 • Parlamentem Europejskim, Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, w sprawie projektu Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 • Parlamentem i Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwami i agendami rządowymi na etapie przygotowywania projektów aktów prawnych mających istotny wpływ na byt samorządów gmin górniczych,

 • Zarządami Województw objętych działaniami Stowarzyszenia,

 • Organizacjami samorządowymi, w tym głównie: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz innymi,

 • Głównym Instytutem Górnictwa, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Agencjami Rozwoju, Strefami Aktywności Gospodarczej oraz Inkubatorami Przedsiębiorczości.

 • Przedsiębiorstwami i instytucjami promującymi i wdrażającymi ekologiczną odnowę środowiska.

W wielu przypadkach współpraca w powyższych kierunkach stanowi kontynuację już realizowanych projektów i zamierzeń.


 


 


 

fot. Materiały prasowe