Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Celem programu jest wzrost niezależności oraz ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania.

 

Beneficjenci:

 

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu – także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Najmowane mieszkanie lub dom jednorodzinny musi spełniać indywidualne kryteria dostępności dla beneficjenta.

Formy dofinansowania:

1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
2. Dofinansowanie wynosi:

 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznego dofinansowania;

 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznego dofinansowania;

 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznego dofinansowania.

Warunki dofinansowania:

1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu, jakie ponosi beneficjent.
2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zależy od:

 • lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:

  • miasto wojewódzkie,

  • gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,

  • pozostałe gminy w danym województwie;

 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

 • sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

  • dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

  • dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.


 

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej PFRON – PRZEJDŹ

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

 

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Masz orzeczenie o niepełnosprawności i jesteś absolwentem? Możesz otrzymać pieniądze na najem mieszkania lub domu jednorodzinnego. Sprawdź jak

04 sierpnia 2022
WODZISŁAW ŚLĄSKI. Masz orzeczenie o niepełnosprawności i jesteś absolwentem? Możesz otrzymać pieniądze na najem mieszkania lub domu jednorodzinnego. Sprawdź jak