WODZISŁAW ŚLĄSKI. MOPS poszukuje uczestników do Projektu
03 czerwca 2022

WODZISŁAW ŚLĄSKI. MOPS poszukuje uczestników do Projektu

Nie masz pomysłu na siebie? Chcesz pracować i rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, nabyć nowe kompetencję? Masz ochotę miło i aktywnie spędzić swój wolny czas? Lubisz przebywać z ludźmi i jesteś osobą aktywną? Chcesz nauczyć się gotować lub od dawna chciałeś/aś zaczerpnąć informacji na temat ogrodnictwa? A może potrzebne Ci są nowe umiejętności praktyczne? Mogą Ci w tym pomóc m.in. warsztaty kulinarne, ogrodnicze czy umiejętności praktycznych.

 

Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i sprawdź działania, które będą realizowane w najbliższym czasie przez jednostkę.

 

W ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik "Aktywni razem mogą wszystko" od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w patnerstwie razem z Fundacją AWANS z Rybnika w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT.

O projekcie

Celem głównym realizacji Programu Aktywności Lokalnej jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnicy Jedłownik, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Do celów szczególnych należą:

 

 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,

 • poprawa sytuacji osoby wykluczonej funkcjonującej w środowisku wpłynie na całe otoczenie,

 • poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz sytuacji materialno-bytowej oraz wzmocnienie kompetencji osobistych uczestników,

 • nabycie/podniesienie kwalifikacji, zwiększenie kompetencji społecznych oraz zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości, a także pewności siebie,

 • wzrost zaradności, samodzielności i aktywności społecznej pomogą w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu,

 • wprowadzenie osób na rynek pracy, poprzez udział w szkoleniach zawodowych, osoby zdobędą kwalifikacje (certyfikaty).

Kto jest odbiorcą projektu?

Grupą docelową projektu będzie 23 mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z dzielnicy Jedłownik, w tym szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia sposób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do Programu mogą zostać zakwalifikowane:

 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 

 • osoby lub rodziny korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • osoby o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 • osoby z niepełnosprawnością - osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu wytycznych z zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020,

 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,

 • osoby niesamodzielne w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu wytycznych w zakresie monitowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności,

 • osoby korzystające z PO PŻ.

Korzyści udziału w projekcie

 • wizyta studyjna,

 • liczne spotkania animacyjne,

 • działania o charakterze środowiskowym (np. piknik, festyn),

 • wsparcie zawodowe lub psychologiczne,

 • udział w warsztatach dworcowych m.in. warsztaty kulinarne, ogrodnicze, umiejętności praktycznych,

 • szkolenia zawodowe,

 • staże zawodowe,

 • wsparcie towarzyszące (tj. catering podczas szkoleń, pomoc materialną w postaci zasiłków),

 • wdrożenie Budżetu Równych Szans (przygotowanie, wybór oraz realizacja mikro-projektów).

 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się:

 

Agnieszka Jureczko tel. 32 45 90 653

Ewa Błędowska tel. 32 45 90 684

 

Źródło/fot: Wydział Dialogu, Promocji i Kultury UM w Wodzisławiu Śląskim

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl