WODZISŁAW ŚLĄSKI. Powiat ogłasza kolejny nabór wniosków o stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy
17 czerwca 2022

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Powiat ogłasza kolejny nabór wniosków o stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy

Do 19 września można składać wnioski o stypendium Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w kwocie 1000 zł miesięcznie dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2022/2023, którzy podejmą pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 

Kto może ubiegać się o stypendium?

 

Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,

 • nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przyznanie stypendium,

 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,

 • zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Wzór wniosku można pobrać u dołu strony.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,

 • oświadczenie studenta, że nie powtarza roku, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium,

 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,

 • zobowiązanie studenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jak złożyć wniosek o stypendium?

 

Wniosek sporządzony zgodnie z określonym wzorem wraz z załącznikami należy składać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) w terminie do 19 września 2022 r. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Wniosek o przyznanie stypendium. Nie otwierać.”.

Informacje ogólne

Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznaje stypendium w terminie do 14 dni od zakończenia naboru wniosków. Wysokość stypendium wynosi 1 000,00 złotych brutto miesięcznie. Studenci o przyznaniu stypendium zostaną poinformowani pisemnie.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego a studentem, określającej w szczególności:

 1. warunki przyznania stypendium,

 2. zasady wypłaty stypendium,

 3. okoliczności powodujące utratę prawa do otrzymywania przyznanego stypendium i obowiązek zwrotu kwoty stypendium pobranego przez studenta.


 

Regulamin przyznawania stypendium został określony w uchwale Nr XXII/222/2020 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 września 2020r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: uchwała.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim – numer telefonu: 32 453 99 74.

 

Do pobrania:

 

Druk wniosku o stypendium (PDF 104 KB)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie (PDF 74 KB)

Załącznik nr 2 – oświadczenia studenta (PDF 75 KB)

Załącznik nr 3 – pisemne zobowiązanie studenta (PDF 79 KB)

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl