ŻORY. Atrakcyjne działki pod budowę domu jednorodzinnego na sprzedaż!
05 kwietnia 2022

ŻORY. Atrakcyjne działki pod budowę domu jednorodzinnego na sprzedaż!

Miasto Żory wystawia na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego (licytacji) nieruchomości, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawiona została nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Żorach przy ulicy Szykownej. Jest to kompleks działek, na który składają się:

 • działka nr 3348/31 o pow. 0,0637 ha,

 • działka nr 1343/31 o pow. 0,0070 ha,

 • działka nr 1341/29 o pow. 0,0119 ha,

  1. nr 3338/28 o pow. 0,0080 ha.

Cena wywoławcza to 100.000,00 zł (do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką). Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: C35 MN – „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

 • Realizacja obiektów kubaturowych na działce nr 3348/31 winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi głównej tj. od al. Armii Krajowej. Plan miejscowy wyznacza zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z ustawą o drogach publicznych odległości te wyznacza Zarządca drogi.

 • Nieruchomość położona jest w granicach zbiorników wód podziemnych – zbiornik Rybnik.

 • Wzdłuż działki nr 3338/28 przy granicy z ulicą Szykowną przebiega przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia. Ponadto w bliskim sąsiedztwie działki 3348/31 wzdłuż jej południowej i zachodniej granicy przebiega przewód gazowy średniego ciśnienia. Powoduje to konieczność zachowania pewnych odległości od osi gazociągu w przypadku planowanej zabudowy mieszkaniowej w obszarze przedmiotowej działki. Po północno-zachodniej stronie kompleksu przebiega napowietrzny przewód elektroenergetyczny średniego napięcia oraz znajduje się konstrukcja podtrzymująca ww. sieć.

 • Obszar kompleksu działek stanowi teren porośnięty zielenią niską – trawami oraz pojedynczymi drzewami pochodzącymi z samosiewu, które dominują na działce nr 3348/31. Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane, nachylenie wzrasta w kierunku północnym. Różnica rzędnych wysokościowych wynosi około 4 metrów. Kompleks nieruchomości stanowi fragment gruntu w kształcie przypominającym odwróconą literę L, której węższe ramię zapewnia dostęp do drogi publicznej – ulicy Szykownej, szersze natomiast stanowi obszar inwestycyjny (budowlany). Teren kompleksu nieruchomości nie jest ogrodzony.

 • W dziale III księgi wieczystej GL1X/00008822/4 oraz GL1X/00005991/8 widnieją wpisy ograniczonych praw rzeczowych związanych z innymi nieruchomościami dotyczące prawa drogi oraz przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.


 

Kolejna nieruchomość wystawiona na sprzedaż, także w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji), to działka o numerze 2879/31 i pow. 0,0121 ha mieszcząca się przy ulicy Mikołowskiej w Żorach.
Cena wywoławcza to 12.100,00 zł (do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką). Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: J26 MN – „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

 • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach udokumentowanych złóż: Żory - Suszec (złoża węgla kamiennego).

 • Przez nieruchomość przebiegają sieci infrastruktury technicznej (przewody wodociągowe ogólne, przewód gazowy średniego ciśnienia). Strefy ochronne od tych sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci.

 • Nieruchomość stanowi nieogrodzony, niezagospodarowany teren zieleni porośnięty samosiejkami drzew i krzewów oraz trawą.

 • Nieruchomość położona jest przy drodze publicznej powiatowej – ulicy Mikołowskiej. Od drogi działkę oddziela nasyp drogowy.

 • Stanowi fragment gruntu o regularnym kształcie. Długość działki wynosi około 18 metrów a jej szerokość 6 metrów.

 • Ukształtowanie terenu nieruchomości jest w większości płaskie.

 • W dziale III księgi wieczystej GL1X/00006395/7 widnieją wpisy ograniczonych praw rzeczowych związanych z innymi nieruchomościami dotyczące służebności drogi oraz przesyłu nie dotyczące ww. nieruchomości.


Przetarg odbędzie się 10 maja 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory.
Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do
5 maja 2022 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Lokalizacje wszystkich nieruchomości można sprawdzić na stronie www.geoportal.zory.pl

Więcej informacji o wystawionych na sprzedaż terenach udziela Wydział Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32 43 48 246.

Źródło/fot: UM w Żorach

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl